Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-,Levering- en betalingsvoorwaarden van Celeris Benelux

 

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Celeris Nederland opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten.

Artikel 2 - De overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand nadat door de klant het verschuldigde bedrag voldaan is.

2. Kopen van op maat gemaakte rijlaarzen

Na het meten zal door Celeris een bestelformulier opgemaakt worden. Nadat 50% van het verschuldigde bedrag betaald is (contant of via pin betaling) en het bestelformulier door de klant ondertekend is, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3. Kopen van alle overige artikelen buiten de webshop om.

De overeenkomst is tot stand gekomen zodra de klant de artikelen heeft besteld en 50% aanbetaling heeft gedaan.

Artikel 3 - Bedenktijd

Voor al onze diensten en bestelde producten, buiten de op maat gemaakte producten en laarzen, gelden de wettelijke termijnen.

Feitelijk betekent dit dat u 14 dagen bedenktijd heeft voor alle op de webshop bestelde producten. Deze bedenktijd gaat in nadat u de producten heeft ontvangen.

Mocht u van de koop af willen, dan kunt u dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen kenbaar maken op onze webshop. U krijgt dan instructies hoe de producten teruggestuurd moeten worden. Uiteraard mogen de producten niet gebruikt zijn en dienen deze in de originele verpakking teruggestuurd worden.

Zodra de producten in ongebruikte en onberispelijke staat door Celeris zijn ontvangen, zal per ommegaande het door de klant betaalde bedrag retour gestort worden op zijn of haar rekening. Ook eventueel betaalde verzendkosten zal Celeris voor haar rekening nemen.

Bedenktijd geldt nooit voor op maat gemaakte producten. Dus ook niet voor onze op maat gemaakte laarzen! U kunt daarom geen gebruikmaken van de herroepingsrecht.

Artikel 4 - Nakomingstermijnen

De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijnen zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Artikel 5 - uitvoering van de werkzaamheden

Celeris Benelux zal de opdracht goed en zorgvuldig (laten) uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.

 

Artikel 6 - Garantie Laarzen en Jophers

Bij een gebruiksproduct zoals rijlaarzen en jophers is het altijd moeilijk te bepalen hoelang ze mee moeten gaan en hoe het met de kleurechtheid zit. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe de laarzen en in welke mate deze gebruikt en verzorgd worden. U heeft in ieder geval 60 dagen garantie op kleurverschil, scheuren en stiksel. Ondanks deze beperkte garantie willen wij u er met nadruk op wijzen dat Celeris Benelux er ten alle tijden er van alles aan zal doen om problemen met uw laarzen en / of jophers te verhelpen. Mocht onverhoopt de maat niet kloppen, dan zal door Celeris Benelux dit worden gecorrigeerd en indien noodzakelijk een nieuw stel rijlaarzen met de juiste maten besteld en geleverd worden. Uiteraard geld dit niet voor door de klant zelf aangemeten laarzen.

Artikel 7 - Toepasselijk recht

Op alle door Celeris Benelux gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Celeris Benelux gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 - Wijziging, uitleg en vindplaats

Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9 - Annuleren afspraken agenda

Annulering van afspraken dienen uiterlijk 36 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering tot 36 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd

– bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een passessie is de klant 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.